Các Chức Sắc cao cấp các Chi Phái Đạo ra Quảng Nam (1937-1938)

Các Chức Sắc cao cấp các Chi Phái Đạo ra Quảng Nam (1937-1938)

Đầu năm Đinh Sửu (1937), Ngài Ngọc Chưởng Pháp (NCP) Trần Đạo Quang và Ngài BĐ Cao Triều Phát (Hội Thánh Minh Chơn Đạo ở Bạc Liêu, Hậu Giang) được lệnh Ơn Trên ra Quảng Nam.

Mùa hè năm Bính Tý (1936), GS Trần Công Ban Đại diện bổn đạo Miền Trung, đã vào Nam tiếp xúc với LHTH của cụ Nguyễn Ph Long (một tổ chức liên giao các Chi Phái Đạo Cao Đài do các Hướng Đạo Miền Nam vừa mới thành lập) để mở đường cho sự liên giao các Chi Phái Đạo sau nầy trong tinh thần đoàn kết tương trợ và hướng tới sự thống nhất nền Đạo.

Đầu năm Đinh Sửu (1937), Ngài Ngọc Chưởng Pháp (NCP) Trần Đạo Quang và Ngài Bảo Đạo Cao Triều Phát (Hội Thánh Minh Chơn Đạo ở Bạc Liêu, Hậu Giang) được lệnh Ơn Trên ra Quảng Nam, do ông Ng H Phong (người gốc Quảng Nam, vào Miền Nam nhập Đạo sau nầy trở thành một Hướng Đạo của Giáo Hội Cao Đài Miền Trung) hướng dẫn, để hỗ trợ cho cơ đạo Miền Trung.

Thượng Chánh Phối Sư Nguyễn Chơn Khai (1912-1955) [Nguyễn Quang Châu – Giáo Châu ], một Tu sĩ Minh Sư tài ba lỗi lạc.

Thượng Chánh Phối Sư Nguyễn Chơn Khai (1912-1955) [Nguyễn Quang Châu – Giáo Châu ], một Tu sĩ Minh Sư tài ba lỗi lạc.

Thái Phối Sư Nguyễn Như Sơ (1905-1958) [Nguyễn Đán], một hiệp khách giang hồ từng trải.

Thái Phối Sư Nguyễn Như Sơ (1905-1958) [Nguyễn Đán], một hiệp khách giang hồ từng trải.

Hiệp Lý Lê Trí Hiển (1879-1943), một hưu quan khoa bảng nổi tiếng, người cầm vận mệnh đầu tiên Quyền Hội Thánh Trung Kỳ từ năm 1939-1943.

Hiệp Lý Lê Trí Hiển (1879-1943), một hưu quan khoa bảng nổi tiếng, người cầm vận mệnh đầu tiên Quyền Hội Thánh Trung Kỳ từ năm 1939-1943.

Một mặt Ngài Trần Đạo Quang hướng dẫn và tiếp nhận các đạo đồ và các Phật đường Đạo MS qui hiệp với Cao Đài. Một mặt Ngài Cao Triều Phát ngoại giao với các quan lại Nam triều trong việc phát triển cơ đạo Tam Kỳ.

Đến ngày 21/7/Đinh Sửu, tại Thánh Thất Nam Trung Hoà cử hành long trọng lễ tiếp nghinh “Nội luật TTKGBT” do Thánh lệnh truyền cho Ngài BP Tr T Thơi và đồng tử H C Kiệm (phái Tiên Thiên) từ TT Bát Bửu Điện chuyển ra. Nội dung Thánh lệnh nói về việc xây dựng Hội Thánh Thánh Toà để làm Thánh Thất truyền đạo TB và chuẩn bị thành lập Hội Thánh để lãnh đạo tín đồ Miền Trung.

Sang cuối mùa thu năm Đinh Sửu, Ngài NCP Trần Đạo Quang lại ra Miền Trung lần nữa để cùng quí vị Hướng Đạo Quảng Nam chuẩn bị việc xây dựng Thánh sở có bề thế tại Đà Nẵng (lúc bấy giờ là nhượng địa của Pháp), hầu lo công cuộc công khai nền đạo tại Tam Kỳ vào năm sau.

Ngày mồng 8/1/Mậu Dần (1938), ông H V Phát chủ Thánh Thất Minh Kiến Đài (phái Tiên Thiên) ở Gò Vấp, vâng lệnh Ơn Trên đưa đồng tử ra Miền Trung để hành sự. Khi đó, tại Thánh Thất Nam Trung Hoà (tức tư thất Ngài Lê Trí Hiển) lại có lệnh dạy đến Ngũ Hành Sơn thiết lập đàn cơ phong Thánh tại Huyền Không Động vào giờ Tý ngày mồng 9/1/Mậu Dần. Trong đàn cơ nầy, Đức Cao Đài đã phong cho một số Hướng Đạo đầu tiên ở Miền Trung những phẩm vị tượng trưng để chuẩn bị hình thành tổ chức Hội Thánh.

Leave a Reply