Đạo Trưởng Huỳnh Thanh, Người đem Đạo Cao Đài về Hội Vân (1939)

Đạo Trưởng Huỳnh Thanh, Người đem Đạo Cao Đài về Hội Vân (1939)

Quả vậy, HV là cái tên đầu tiên của TT CĐ được thành lập vào buổi sơ khai lúc ĐT H Thanh mới đưa Đ về vào năm K Mão (1939). TT ban đầu là nhà của cụ H Tuân (tục gọi là cụ Phó Hai, anh họ của ĐT H Thanh) tại làng HV, tổng Th Bàn, huyện PC, tỉnh BĐ.

Nguyên ĐT H Thanh, năm 1938 sau khi thi đậu Pri- maire, vào SG học mới 18 tuổi, ở trọ nhà ông GH Tr V Phú, gần TT Đại Thanh và H Lg Phủ của ĐT L K Tỵ. Nhân được dự phiên toà xử Ngài L K Tỵ về dấu hiệu chữ Vạn của CĐ trên tờ báo“TTh tuyên bố”. ĐT H Thanh đã xin được mấy tờ báo về đọc thấy ĐCĐ cứu thế ở Nam Bang, liền tìm hiểu và ông Phú cho đọc hết cả rương kinh sách của ông. Một tháng sau, Ngài theo ông Phú vô hầu đàn ở TT Đại Thanh được Ơn Trên dạy Đạo.

Đến ngày 9/3/ĐĐ.14 (1939), Ngài xin nhập môn tại TT ĐT, bắt đầu ăn chay trường và tháng sau trở về PC. Về đến nơi, bị gđình cật vấn, nhưng nhờ hiểu Đạo và sự thông minh, Ngài đã thphục được cả gđình thân tộc. Thế là Ngài bắt đầu phổ độ những người bà con cả xóm theo nền Đạo mới. Nhà Ngài đã trở thành nơi lui tới hội họp tín ngưỡng, mỗi ngày một thêm đông đảo. Hiện tượng lạ nầy đã làm chính quyền đphương để ý, điều tra và bắt Ngài lên Huyện Tỉnh nhiều lần. Ba tháng sau, Ngài đem bộ Đạo vào nộp cho HT TTh (SSãi, BT). Khi còn ở SG, thì tại quê nhà Ngài bị lệnh tầm nã. Thế mà Thánh lệnh từ TT Bg Lai, Ng Điện H Hà và L Hoa C Cung đều bảo Ngài phải trở về PC. Sau khi cầu xin Ơn Trên chỉ dạy, ngày 10/9/K Mão Ngài lên tàu trở về BĐ. Nhờ có Thiêng Liêng độ trì, Ngài lên tàu được một viên cảnh sát bảo lãnh và về đến nơi an toàn. Song Ngài lại đi thăm bổn đạo các nơi vùng quê, mãi một tháng sau mới về nhà. Vừa về đến nhà là Ngài liền bị mật thám Pháp và lính Huyện đến bắt ngay, giải lên Tỉnh. Đối diện với quan TĐ tỉnh BĐ H Đ Ứng, Ngài đối đáp rành mạch về đường lối chủ trương của ĐCĐ nên Ngài được thả về.

Trong khi đó, ở TT Ch Minh có lệnh gọi Ngài NCP Ng Th Hiển và TĐS Đ V Chiêu lên H Lg Phủ (SG) xem bộ Đạo và ra BĐ gấp để can thiệp. Hai ĐT ra ngaỳ PC, tìm đến nhà Ngài H Thanh. Vừa đến nơi là bị lính H vây nhà bắt 2 cụ. Quan H mời hai cụ sáng mai xuống H để lên T gặp Quan TĐ. Ngày hôm sau, tại QN, hai cụ lại là bạn thân của Quan TĐ Tỉnh và Quan Công Sứ P, nên mọi việc được dàn xếp tốt đẹp. Au cũng là sự vận chuyển của Ơn Trên!

Bảo Cơ Quân Huỳnh Thanh (1921-1985), người đem Đạo Cao Đài phái Tiên Thiên về Phù Cát (Bình Định) năm 1939, lập ra TT Hội Vân (Kim Quang Minh Đài). Sau nầy trở thành Chức Sắc HTĐ cao cấp của Hội Thánh TGCĐ.

Bảo Cơ Quân Huỳnh Thanh (1921-1985), người đem Đạo Cao Đài phái Tiên Thiên về Phù Cát (Bình Định) năm 1939, lập ra TT Hội Vân (Kim Quang Minh Đài). Sau nầy trở thành Chức Sắc HTĐ cao cấp của Hội Thánh TGCĐ.

Leave a Reply