Dòng Đạo Tây Ninh do Nguyễn Hữu Hào truyền về Tam Quan (1933)

Dòng Đạo Tây Ninh do Nguyễn Hữu Hào truyền về Tam Quan (1933)

Đầu tiên, người đem đạo CĐ về TQ phải kể là cụ cả Thiếp (quí danh là Ng H Hào). Cụ là người gố ở Trường Xuân (TQ), vô Nam thọ giáo MS từ trước, sau khi qui hiệp CĐ phái TN rồi đem Đạo về quê từ năm Q Dậu (1933). Nhưng gặp lúc về, lại bị NN cấm ĐCĐ (theo dụ số 10 của Bảo Đại ban hành năm 1928), nên cụ không dám truyền cho ai cả, đành cất một ngôi chùa trên núi (gọi là chùa Núi) ngoài đèo Bình Đê thuộc SH (QNg) để ẩn tu một mình.

Trước đó 4 năm, Ngài Quan Phủ Vg Q Kỳ, CS phái CK đã ra BĐ thăm dò tình hình để truyền đạo, nhưng bối cảnh MT lúc bấy giờ xem chừng khó khăn quá nên Ngài phải quay trở về Nam.

Đến khi cụ cả Thiếp là người địa phương mới đem được Đạo về nhưng chưa dám công khai truyền bá.

Mãi đến ngày Nhật đaỏ chính Pháp (9/3/1945), cụ cả Thiếp vaò tại xã BS (quận HN, BĐ), lập TT Trg Lương rất khang trang. Nhưng cụ lại có xu hướng chính trị thân Nhật, nên đến ngày CMT8/1945, cụ phải tẩu thân vào TTTN, được Thiên phong Thái PS. TT bị phá huỷ, sau làm sân bay đã mất di tích! Năm ĐĐ 48 (1973), Đức LGT giáng cơ tại Trung Tông Đạo TTTN phạt giáng cấp cụ tới tín đồ!

Leave a Reply