Họ đạo Minh An (1939)

Họ đạo Minh An (1939)

Sau khi thành lập Thánh Thất Phú Lộc, tiếng đồn đãi về sự linh ứng của Đạo Cao Đài càng lan rộng vì có nhiều bệnh điên tại Tuy Hoà cũng được Đạo Cao Đài cúng bớt nên có cả một làn sóng người ồ ạt nhập Đạo để tìm sự cứu độ nơi cõi Vô Hình.

Lúc bấy giờ, Thánh Thất Phú Lộc không đủ chỗ dung nạp nên các ông Võ Duy Dương, Võ Khắc Can, Đỗ Trấp, Ng Kiều Thạnh (cũng thuộc phái Cầu Kho) lập Thánh Thất An Nghiệp ở xã Hoà Định, huyện Tuy Hoà vào cuối năm 1938 đầu năm 1939. Hiện nay Thánh Thất nầy vẫn sinh hoạt đều đặn và được đổi tên là Thánh Thất Minh An. Số tín đồ còn khoảng 200 người.

Thánh giáo điểm danh:

1- Đàn tại TT Kim Quang Minh Đài,10/12/ĐĐ.30 (1955):

Minh An bước tiền trình còn lắm
Mối chơn truyền phải nắm vào tay
Cuộc đời nay đổi mai thay
Chỉ lòng Bồ Tát không hay biến dời.

2- Đàn tại THBT, 20/01/ĐĐ.32 (1957):

Thất Minh An công trình còn yếu
Việc Đạo còn sót thiếu đôi nơi
Chư Hiền giục thúc độ đời
Để gây công quả giúp người tiến tu.

Leave a Reply