Họ đạo Minh Đức (1938)

Họ đạo Minh Đức (1938)

Cũng là gốc Tây Ninh. Đây là TT/CĐ thứ nhì tại Phú Yên (Sau TT Đông Phước thuộc Minh Chơn Lý).
Nguyên từ năm 1936, có một số người ở Quảng Ngải và Phú Yên đi làm mướn, đồn đãi là ở Quảng Ngải có nền Đạo mới Cao Đài rất linh ứng, chữa được nhiều cơn bệnh ngặt nghèo. Do dó, cụ Võ Hoá vốn là người mộ đạo đã ra tận Quảng Ngải để hỏi thăm và tìm hiểu.

Sau khi về lại Phú Yên, cụ Võ Hoá quyết vô Nam tìm cho được gốc gác và nhập môn Cao Đài ở phái Tây Ninh. Tu học được một năm, cụ được phong làm Chánh Trị Sự rồi đem Đạo về quê nhà Phú Yên và lập ra TT Phước Lâm tại xã Hoà Hiệp, huyện Tuy Hoà. Nhờ đó, cụ độ được một số Hướng Đạo cốt cán ở Phú Yên như: Ngài Dương Bình Tống, Nguyễn Khoa Trường (1943) và Đặng Quang Minh (1945), cùng nhau xây dựng và phát triển tín đồ mãi đến ngày nay. Sau đó, TT Phúc Lâm đổi thành TT Minh Đức. Số tín đồ còn khoảng 300 người. Hiện nay là Thánh Thất căn bản nhất ở Phú Yên.

Thánh giáo điểm danh:

1- Đàn tại TT Kim Quang Minh Đài,10/12/ĐĐ.30 (1955):

Minh Đức đứng dẫn đầu bảng đạo
Tại vì tâm điên đảo kém thua
Chợ đời kẻ bán người mua
Xây Tiên đúc Phật nơi chùa ở tâm.

2- Đàn tại THBT, 20/01/ĐĐ.32 (1957):

Minh Đức gắng công phu công quả
Lòng cốt sao phép lạ nương quyền
Nguyện cầu các bậc Thần Tiên
Ban ơn tu học chỉ truyền phước môn.

Leave a Reply