Họ đạo Minh Trung (1938)

Họ đạo Minh Trung (1938)

Cũng trong thời gian phát triển tín đồ và thành lập Thánh Thất Phước Lâm, thì tại Phú Lộc có người bị bệnh điên, phải ra Tam Quan rước các Họ Đạo Cao Đài (thụôc phái Cầu Kho) vào cúng trị bệnh. Nhờ sự linh ứng nầy mà cụ Nguyễn Nhựt Tân và Lê Chơn Nho nhập đạo (1938) và lập nên TT Phú Lộc ở xã Hoà Thắng, huyện Tuy Hoà. Vì vậy, Thánh Thất nầy ảnh hưởng Cầu Kho.

Qua năm 1939-1940, độ thêm được quí ông Hồ Tấn An, Võ Thượng Kính, Võ Thanh Khiết, Nguyễn May, Dương Khế… . Người nhập môn ngày càng đông và cơ sở TT phải xây dựng phát triển. Sau đó, đổi tên là TT Minh Trung. Đến ngày nay vẫn sinh hoạt bình thường. Số tín đồ còn khoảng 300 người.

Thánh giáo điểm danh:

1- Đàn tại TT Kim Quang Minh Đài, 10/12/ĐĐ.30 (1955):

Minh Trung thấy những năm gian khổ
Được hồng ân tế độ lần ba
Bốn phương cộng hưởng an hoà
Nhờ Thầy thương đoái, nhờ ta quyết tình.

2- Đàn tại TT Minh Trung, 28/12/ĐĐ.31 (1956):

Nơi Phú Lộc phải bền tâm đức
Việc Đạo cần ra sức bồi công
Tiến lên giữ vững một lòng
Lòng thành cố gắng ngoài trong vuông tròn.

3- Đàn tại THBT, 20/01/ĐĐ.32 (1957):

Minh Trung thất dập dồn công tác
Chư tín đồ thối thác đường đi
Gắng lên giữ dạ tu trì
Hồng ân Thầy tặng uy nghi Thánh hình.

Leave a Reply