Họ đạo Quảng Hòa (1955)

Họ đạo Quảng Hòa (1955)

Thánh Thất Quảng Hoà được xây Cửu Trùng Đài từ năm 1955 tại làng Hoà Phú, xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc, QN, rồi bị chiến tranh tàn phá.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:
Thánh Thất Quảng Hoà được xây Cửu Trùng Đài từ năm 1955 tại làng Hoà Phú, xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc, QN, rồi bị chiến tranh tàn phá. Đến năm 1966, Luật Sự Nguyễn Quốc Tín (bây giờ là Sĩ Tải) cho mượn tạm nhà để làm nơi lễ bái cho bổn đạo Quảng Hoà và Linh Bửu.

Đến năm 1973, TT Quảng Hoà được xây dựng lại tại thôn Hoà Mỹ (nay là khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lãnh, Quảng Nam)

II- Thánh giáo điểm danh:
1- Đàn tại TT Th Hoà, 14/4/ĐĐ.30 (1955):
Quảng Hoà còn linh tinh kém cỏi
Rán mà tu theo dõi đàn anh.

2- Đàn tại THBT, 19/01/ĐĐ.32 (1957):
Quảng Hoà thất yên đây đó
Chung tín đồ so đo đường tu
Non phần cúng nước công phu
Gắng lên sẽ dược dương phù thối âm.

III- Tình hình sinh hoạt hiện nay:
1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– LS Ngọc Cảnh Thanh (Võ Cảnh) : 1955-1967
– LS Ngọc Lương Thanh (Trần Cảnh) : 1967-1998
(Được cầu phong GH năm 1998)
– LS Thái Bút Thanh (Đ Bút)[cầu phog 2000]: 1998-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Quảng Hoà có: 7 Xã Đạo với trên 600 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Các xã và thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lãnh, Quảng Nam.

3) Địa chỉ liên lạc:
– Khu 7, thị trấn Ai Nghĩa, Đại Lãnh, Quảng Nam – ĐT: 0510.865.529.

Thánh Thất Quảng Hoà (Quảng Nam), tái thiết năm 1973.

Thánh Thất Quảng Hoà (Quảng Nam), tái thiết năm 1973.

Thánh Thất Quảng Hòa hiện nay

Thánh Thất Quảng Hòa hiện nay

Leave a Reply