Họ đạo Thanh Quang (1934)

Họ đạo Thanh Quang (1934)

Nhờ Tứ Linh Đồng Tử (TLĐT) là những người vô danh, nhỏ tuổi nên không ai để ý, vả lại, nhờ cụ Xã Xước che đỡ, nên đoàn Truyền Giáo đã hoạt động một cách rôn ràng, tấp nập.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:
Ngày 15/9/G Tuất (1934), đoàn Truyền giáo Cao Đài gồm Tứ Linh Đồng Tử (Thanh Long, Bạch Phụng, Kim Qui, Xích Lân) do GS Tr Công Ban hướng dẫn và Ngài TCP Lê K Tỵ bảo trợ và hộ trì xuất phát từ TT Đại Thanh (xây cất từ cuối năm 1933), một trong 72 Thánh Thất của phái TThiên, đã về tới Quảng Nam. Đoàn Truyền giáo Miền Trung lưu trú tại nhà cụ Xã Xước (tức cụ Tr Công Trác, thân sinh của GS Tr Công Ban và Đồng Tử Xích Lân Tr Công Sĩ).

Nhờ Tứ Linh Đồng Tử (TLĐT) là những người vô danh, nhỏ tuổi nên không ai để ý, vả lại, nhờ cụ Xã Xước che đỡ, nên đoàn Truyền Giáo đã hoạt động một cách rôn ràng, tấp nập (ở làng Bất Nhị, phủ ĐB, QN). Mỗi tháng lập đàn 4 lần, lần nào cũng có các thân hào nhân sĩ hầu đàn và có người nhập môn.

Bấy giờ có Ngài Nguyễn Quang Châu, một thanh niên tuấn tú (mới 23 tuổi), một Tu sĩ đồng chơn nổi tiếng trong đạo MS, đang dạy học ở làng Dinh Trận, thường lui tới mượn kinh sách Cao Đài ở Bất Nhị để tìm hiểu về nền đạo mới. Đêm 01/10/Gíap Tuất (1934) Ngài đến hầu đàn cơ và được Đức Cao Đài giáng dạy khuyên Ngài qui hiệp với Tam Kỳ Phổ Độ để hoằng dương chánh pháp, tận độ chúng sanh (ở trong Nam, Đức TL Trần Đạo Quang được coi như Sư Tổ của MS đã qui hiệp với CĐ rồi).

Đến 08/10/G Tuất, Ngài phục mạng Thiêng Liêng qui hiệp CĐ và Rằm/10 năm ấy đoàn sứ giả đến lập đàn tại nhà Ngài (tức tư thất của thân mẫu Ngài là bà Chánh Tổng Diệm đã được gọi là Đồng Chơn Tự). Thế là Đoàn Truyền Giáo từ đây có thêm một kiện tướng “Phổ Thông Chơn Đạo”.

Vì bổn đạo nhập môn ngày càng đông, nhu cầu phải có nơi để hội họp lễ bái nên Ngài thưa với thân mẫu hiến ngôi nhà Từ đường (tức Đồng Chơn Tự) để làm Thánh sở. Đàn cơ Rằm/11/Gíap Tuất, tại đây Ơn Trên ban Thánh hiệu là “Thanh Quang Thánh Tịnh”, là Thánh sở đầu tiên của công cuộc truyền đạo Trung Kỳ. Sở dĩ Thánh sở nầy mang tên Thánh Tịnh vì là nơi tiếp nối tinh thần truyền thống của Thánh Tịnh Đại Thanh từ phái đạo Tiên Thiên ở trong Nam.

Thế là Thánh Thất Thanh Quang đã ra đời tại nhà Ngài Nguyễn Quang Châu, là Thánh sở CĐ đầu tiên ở Miền Trung. Sau đó, những Thánh sở khác tiếp tục hình thành ỏ khắp các nơi để đáp ứng nhu cầu phát triển của bổn đạo.

Đến tháng 4/A Hợi (1935), bổn đạo lại tạo dựng ngôi Thánh Tịnh sát bên ngôi nhà của Ngài, rộng lớn nhưng bằng tranh tre, được khánh thành ngày 01/6/Ất Hợi.

Thời gian gần 70 năm, trải bao biến thiên của cuộc đời, TT Thanh Quang cũng đến ngày hư sập và bổn đạo đã dời đi nơi khác ( cũng gần đó) thuận lợi hơn. Thế rồi, TT cũng không còn đủ dung nạp số tín đồ quá đông nên năm 1999 bổn đạo đã tái thiết làm Tam Đài rất nguy nga và nhà Báo ân, Hội trường Thánh Tịnh thật rộng rãi. Lễ khánh thành Thánh Tịnh được tổ chức thật trọng thể ngày 4/5/ĐĐ.74 (1999). Ở xa đã nhìn thấy TT Thanh Quang sừng sững giữa cánh đồng trống mênh mông ở huyện Điện Bàn.

II- Thánh giáo điểm danh:

1- Đàn tại TT Trg Thành,14/01/ĐĐ.15 (1940):
Thanh Quang tịnh, bề trong kín nhiệm
Lập cơ quan có hiếm chi lần
Rồi đây sẽ đặng hồng ân
Lòng người mà khéo xoay vần thời gian.

2- Đàn tại Sở Nông Phước Thiện, 22/02/ĐĐ.23 (1948):
Khôn khéo mà qua ải địa cầu
Từ đây về tới cũng còn lâu
Thanh Quang, minh bạch, xưa còn yếu
Hiệp sức có ngày lợi ích nhau.

3- Đàn tại TT T Hoà, 14/4/ĐĐ.30 (1955):
Thanh Quang chỗ cũ Thầy dành
Dành cho phải trọng phải thành mới ngoan.

4- Đàn năm ĐĐ.30, Đức LTB dạy:
Thanh Quang đợi lúc phục sơ
Là ngày ta ước Thầy chờ cùng vui.

5- Đàn tại THBT, 19/01/ĐĐ.32 (1957):
Thanh Quang thất mù mù mây khói
Chiếu điển hồng sáng rọi không trung
Yên vui lo Đạo vô cùng
Hồng ân Thầy sẽ rưới chung một bầu.

III- Tình hình sinh họat hiện nay:
1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– Ngài Nguyễn Quang Châu (Chủ thất): 1934-1945
– Ong Trần Văn Huý (Chủ thất): 1945-1946
– Lễ Sanh Trần Hoàng Hạc: 1946-1954
– LS Thượng Thi Thanh (sau lên Giáo Hữu): 1954-1990
– LS Ngọc Bá Thanh (năm 2000 cầu Giáo Hữu hàm phong) : 1990-2000
– LS Thượng Mùi Thanh (Phan Minh Mùi): 2000-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Thanh Quang có: 6 Xã Đạo với 600 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Phần lớn ở xã Điện Quang, Đình Thọ và 1 số xã thuộc huyện Điện Bàn, (7 xã+1 thị trấn), Quảng Nam.

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn Phong Thử, Đình Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam – ĐT:0510.741.292.

Thánh Tịnh Thanh Quang (Quảng Nam), tái thiết năm 1999.

Thánh Thất Thanh Quang (Quảng Nam), hiện tại.

Thánh Thất Thanh Quang (Quảng Nam), hiện tại.

Leave a Reply