Họ Đạo Trung Đức (1957)

Họ Đạo Trung Đức (1957)

Ngày 15/7/Đ Dậu (1957), bổn đạo thuộc Xã Đạo Hà Lộc của TT Trg Thành, vì quá xa TT nên xin thành lập Tiểu TT Vĩnh Xuân và tách rời, biệt lập với TT Trung Thành.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Ngày 15/7/Đ Dậu (1957), bổn đạo thuộc Xã Đạo Hà Lộc của TT Trung Thành, vì quá xa TT nên xin thành lập Tiểu TT Vĩnh Xuân và tách rời, biệt lập với TT Trung Thành. Đến năm 1963, khi bổn đạo đông đảo hơn và bề thế hơn nên HT cho thành lập TT Trung Đức.

Từ năm 1965, bổn đạo dời về Cẩm Lệ, xây dựng TT tạm trong khuôn viên Chi Hội Phước Thiện. Mãi đến năm 1988, mới xây dựng Thánh sở biệt lập để thờ phượng lễ bái, tại thôn 3, xã Điện Dương, Đ Bàn, QN.

Đến năm 1994, xây dựng Nhị Đài (Bát Quái Đài và Cửu Trùng Đài), có cả Báo An Đường khang trang và khánh thành vào năm 1996. Đến nay vẫn sinh hoạt bình thường.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:

– Cụ Hường Lực (Ong Mẫn) : 1957-1959
– GH Thượng Khải Thanh (Ng Thg Khải): 1959-1963
– LS Ngọc Chân Thanh (Đoàn Chân) : 1963-1965
– Lễ Sanh Nguyễn Chí Mua : 1965-1968
– LSNgọc Diêu Thanh (Lê Thh Diêu) : 1968-1985
– Hành Thiện Cao Thanh Tương : 1985-1988
– LS Thượng Kỉnh Thanh (Ng Thh Kỉnh) : 1988-1995
– LS Ngọc Sâm Thanh (Đh Phú Sâm) : 1995-2000
– LS Ngọc Trưng Thanh (Tr Qg Trưng) : 2000- nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Trg Đức có: 3 Xã Đạo với trên 300 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Các xã lân cận xã Điện Dương và huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn 3, xã Điện Dương, ĐB, QN – ĐT:0510.879.176

Thánh Thất Trung Đức (Quảng Nam), xây cất năm 1994.

Thánh Thất Trung Đức (Quảng Nam), xây cất năm 1994.

Leave a Reply