Họ đạo Trung Mỹ – Tam Kỳ (1964)

Họ đạo Trung Mỹ – Tam Kỳ (1964)

Năm 1958-1959 chiến tranh tại các miền quê ngày càng ác liệt, nên một số CS và bổn đạo từ các xã huyện và các Thánh Thất đã chạy về Tam Kỳ để tỵ nạn. I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Năm 1958-1959 chiến tranh tại các miền quê ngày càng ác liệt, nên một số CS và bổn đạo từ các xã huyện và các Thánh Thất đã chạy về Tam Kỳ để tỵ nạn. Tiêu biểu như các vị Gíao Thiện Lê Quang Diệu, GS Mai Diệu, GH Trương Sư Xuyên, Tr Công Định, Hồ Thh Toán, Đg Đ Hùng, Hh Đ Lý, Nguyễn Thanh Giang, Ng Ch Tâm, Ng M Đạo, Ph Đ Tri, Tr Ngoạn, Tr Qu Toại, Tr V Long, LS Ngọc Ba Thanh, Ngọc Luận Thanh, Cụ Phó Hương và cả gia đình… Số người đi tìm sự yên ổn càng ngày càng đông và được HT cho phép, họ thành lập Xã Đạo Tam Kỳ, vị Chánh Trị Sự đầu tiên là Trần Võ Long.

Đây là Xã Đạo chủ lực để thành lập TT Trung Mỹ sau nầy. Tại đây, Hội Thánh còn thành lập Tu xá Phước Huệ Đàn (1959) dành cho các Nữ Tu cầu tìm giải thoát. Cơ sở Phước Thiện Hội Thánh cũng được hình hiện thật qui mô tại Tam Kỳ (1959). Cùng lúc đó, TĐ/QT cũng được thành lập (1961) và trường TTH Hưng Đạo (1962) với CNV Ngọc Trác (1963) hợp lại thành “T T. VHXH CĐ/QT” được hình thành.

TT Trung Mỹ được thành lập ngày15/12/Gíap Thìn (1964) Lúc đầu được xây tạm ngôi nhà cấp 4 làm V/P Thánh Thất, còn vịêc lễ bái thì bổn đạo đi về tại TĐ/QT. Đến năm 1970, TĐ/TĐ dời ra đường Phan Bội Châu (phg Tân Thạnh) thì HĐ Trungg Mỹ cũng đời ra theo, cũng có V/P Thánh Thất, Báo Ân Đường và Hội trường riêng .

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– LS Ngọc Ba Thanh (Phan Thanh Ba) : 1964-1989
(đã được cầu phong Giáo Hữu năm 1990)
– LS Thượng Bình Thanh (Ng Thanh Bình) : 1989-1999
– TS Thượng Khiêm Thanh (ChâuThKhiêm): 1999-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Trg Mỹ có: 3 XĐ với trên 300 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: 8 xã phường của TXã TK, tỉnh QN.

3) Địa chỉ liên lạc:
-16- Phan Bội Châu, TânThạnh, TK–ĐT: 0510.812.084

Văn phòng Thánh Thất Trung Mỹ (Tam Kỳ), xây cất năm 1970

Văn phòng Thánh Thất Trung Mỹ (Tam Kỳ), xây cất năm 1970

Leave a Reply