Họ đạo Trung Quang Bình (1937)

Họ đạo Trung Quang Bình (1937)

Khi Đức Ngọc Chưởng Pháp (NCP) Trần Đạo Quang ra ngự ở chùa Tây Thiên, các thân hào nhân sĩ và bổn đạo thường lui tới để tiếp xúc và thỉnh ý.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo

Khi Đức NCP Trần Đạo Quang ra ngự ở chùa Tây Thiên, các thân hào nhân sĩ và bổn đạo thường lui tới để tiếp xúc và thỉnh ý.

Trong dịp nầy có quí ông Hà Tư (Xã Ngại) và Nguyễn Đình lý (Giáo Mại) vì quá cảm phục đức dộ của Ngài, nên trình xin Ngài một hiệu thất cho Thánh sở ở Trung Lộc (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) mới thành lập và an vị ngày Rằm/7/B Tý (1936). Đức NCP thể tình nên cho Thánh hiệu “Ngọc Vân TT”, dụng ý lấy theo phái Ngọc của Ngài.

Nhưng đến tháng 5/Đ Sửu (1937), Đức Lý Giáo Tông (LGT) đã giáng cơ đổi hiệu TT Ngọc Vân thành TT Trung Quang (ở làng Trung Lộc) và tháng 11/M Dần (1938) ban Thánh hiệu TT Trung Bình cho Thánh sở ở Đại Bình (huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Tại đây, ông Hương Hân (Huỳnh Châu) đã lập “Đại Phước Tự” và ông Hương Kha (Nguyễn Hữu Phương) đã lập ”Chiêu Võ Tự” từ trước. Lại nữa, hôm rằm/2/B Tý (1936), các ông Hương Hân, Hương Kha, Hương Dung…… đều đã nhập Đạo Cao Đài tại nhà cụ Lê Trí Hiển, rồi khi Đức Lý Giáo Tông ban Thánh hiệu TB thì ông Hương Hân và Hương Kha đều cùng xin hiến chùa của mình. Nhưng Đại Phước Tự ở cuối làng còn CVT lại ở đầu làng , việc đi lại bất tiện. Vả lại, giữa 2 chùa có sự bất đồng, nên không thuận để TT TB ở chùa nào. Sau khi hoà giải, hai bên mới đồng ý để tấm bảng TT TB tại CVT. Được một thời gian ngắn rồi bị chiến tranh, cả hai ngôi chùa đều không còn. Bấy giờ, bổn đạo lại muốn xây dựng một TT ở giữa làng, làm bằng tranh tre. Nhưng ý kiến còn chưa đồng nhất thì đến lúc cơ đạo bị khủng bố. TT bị đóng cửa, tiếp đến Pháp xâm lược nên TT chưa kịp hoàn thành (năm 1947).

Vì vậy sau đó, cả Trung Quang và Trung Bình đều không tồn tại, bổn đạo mới xin sáp nhập thành TT Trung Quang Bình (1955) và đựơc Ơn Trên chấp thuận. Bổn đạo đã chung góp để tu bổ nhiều lần (1972, 1975, 1977). Lần sau cùng tái thiết năm 1985, an vị ngày rằm/7/B Dần (1986), nhưng vẫn chưa xây nổi các lầu đài, mà hiện tại chỉ là một nhà dài xây gạch, lợp ngói.

II- Thánh giáo điểm danh:
1- Đàn tại TT Thanh Quang, năm ĐĐ.13 (1938):
Chiêu Võ còn phân vân nhiều nỗi
Nỗi thiếu người dẫn lối cho nhau
Bức tranh Đại Phước làu làu
Thiếu người tô điểm nên màu thiên nhiên.
Trung Quang dẫu cần chuyên thêm mấy
Người thi hành trông thấy cũng gay…

2- Đàn tại TT Trung Thành, 14/01/ĐĐ.15 (1940):
Trung Quang Thất chinh nghiêng một lúc
Để dò coi trong đục cạn sâu
Các con nơi ấy từ lâu
Xin Thầy lập lại, Thầy đâu cho kìa . . .
. . . Con an lòng suy dò cho kỹ,
Trung Bình kia, hữu chí Thỉ, Viên
Các con nơi ấy bình yên
Mới hay cái thất, cái phiền đây con.

3- Đàn tại TT Trung An, 02/01/ĐĐ.30 (1955):
Trung Quang với Trung Bình cũng rán
Rán kỳ nầy chiếm bảng đề danh.

4- Đàn tại TT Th Hoà, 14/4/ĐĐ.30 (1955):
Trung Quang nhuộm thắm một màu
Khi nghèo có bạn, khi giàu chớ quên . . .
. . . . Trung Bình nước ngược ghe quày
Hỏi ai , ai hỏi , ai bày cho tu?

5- Đàn tại THBT, 19/01/ĐĐ.32 (1957):
Nơi liên thất Bình Quang tiến triển
Kể từ đây phương tiện tu hành
Gắng lên góp sức chí thành
Học tu giáo lý rạng danh Cao Đài.

III- Tình hình sinh hoạt hiện nay:
1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– Ong Đào Tùng [Tú Ninh] (Chủ Thất) : 1937-1955
– LS Ngọc Hiên Thanh (Nguyễn Tấn Hiên) : 1955-1960
– LS Ngọc Thiệt Thanh (Huỳnh Thiệt) : 1960-1975
– LS Ngọc Lư Thanh (Hứa Lư) : 1975-1998
– GH Ngọc Lư Thanh (Hứa Lư) : 1998-2000
– LS Thái Hộ Thanh (Ng Phước Hộ) : 2000-nay.
2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Trung Quang Bình có: 7 XĐ với gần 700 tín đồ
– Phạm vi sinh hoạt: 5 xã miền Tây của huyện Q Sơn (ở đầu nguồn sông Thu Bồn).
3) Địa chỉ liên lạc:
Thôn Trg Phước, thị trấn Quế Trung, huyện Q Sơn, QN.

Thánh Thất Trung Quang Bình (Quảng Nam), tái thiết năm 1985.

Thánh Thất Trung Quang Bình (Quảng Nam), tái thiết năm 1985.

Thánh Thất Trung Quang Bình hiện nay

Thánh Thất Trung Quang Bình hiện nay

Leave a Reply