Họ Đạo Trung Thành (1938)

Họ Đạo Trung Thành (1938)

Sau khi Đoàn Truyền Đạo Trung Bắc đã truyền bá mối Đạo và tạo lập được 3 Thánh Thất chủ chốt của Quảng Nam, thì cơ đạo đã phát triển nhanh chóng.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Sau khi Đoàn Truyền Đạo Trung Bắc đã truyền bá mối Đạo và tạo lập được 3 Thánh Thất chủ chốt của Quảng Nam, thì cơ đạo đã phát triển nhanh chóng. Quí vị Họ Đạo đã tìm cách vận động xây dựng TT Trung Thành tại Đà Nẵng để thay thế Hưng Trung Thánh Tòa làm Thánh Thất Truyền Đạo TB.

Từ cuối năm 1937, Ngài NCP Tr Đ Quang đứng tên mua đất, xây Thánh Thất tạm và an vị vào ngày 01/12/Đinh Sửu.
Đầu năm Mậu Dần (1938), xây dựng TT Trung Thành đủ Tam Đài và bờ thành, cổng ngõ. Đến ngày 8/4/M Dần tổ chức lễ khánh thành Thánh Thất và Đại hội LVĐB của LHTH, với đông đủ Chức sắc, bổn đạo QN và rất đông quí Chức sắc các CPĐ Miền Nam ra tham dự.

Năm 1947, chiến tranh Việt -Pháp ác liệt, Thánh Thất Trung Thành bị Pháp thả bom sập nát toàn bộ, phần lớn bổn đạo phải tản cư, số ở lại bị bắn giết.

Năm 1948, một số bổn đạo hồi cư, không xây lại TT được, nên mượn tạm nhà của một đạo hữu (ở đường Bạch Đằng hiện nay) để lễ bái, đến 8/4/K Sửu (1949) mới thiết lễ an vị nơi tạm nầy.

Đến năm 1952, cơ đạo có phần hưng thịnh lại, Chỗ TT cũ vẫn không yên ổn nên quí Chức sắc và bổn đạo xin chính quyền làng Phước Ninh một khỏanh đất trước đình làng để xây dựng TT mới bằng tranh ở đường Lê Đình Dương, khánh thành ngày 15/7/N Thìn (1952). Từ đây TT Trg Thành lại tiếp tục được đặt làm V/P của CQTG.

Qua năm 1955, toàn đạo lo dốc sức xây dựng Trung Hưng Bửu Tòa cùng với bổn đạo trong toàn Hội Thánh, để làm trụ sở Trung Ương của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. Năm 1960, bổn đạo lại tái thiết TT Trung Thành lợp ngói cũng tại đường Lê Đình Dương và được khánh thành vào ngày lễ Khai Đạo rằm/10/Canh Tý (1960).

Suốt 15 năm, TT Trung Thành đã xây dựng nhiều cơ sở và tổ chức Đạo rất bề thế (LĐ Nữ Phái, NĐ Giải Thoát, TN Đạo Đức Đoàn, T A Đòan, Thanh Thiếu Nhi Ph T, Thanh Niên Hưng Đạo Đoàn) và các Thánh Xá qui mô tại các Xã Đạo.

Từ năm 1972, HĐ Trg Thành đã thành lập BanVĐ tái thiết TT và kêu gọi bổn đạo tiêt kiệm, vì tín đồ phát triển quá đông và quá nhanh. Sau năm 1975, HĐ lập Ca Đoàn “Áo Trắng” rồi chuyển thành lớp Giáo lý.

Ngày 24/3/Đ Sửu (1997), bắt đầu xây dựng TT và lễ khánh thành được tổ chức rất trọng thể ngày 8/4/Mậu Dần (1998) kỷ niệm 60 năm ngày thành lập TT Trung Thành(1938-1998).

II- Thánh Giáo điểm danh:

1/ Đàn tại Thánh Tịnh Thanh Quang, năm ĐĐ.13 (1938):

Trung Thành nặng cả đôi vai
Bên trong thiếu đức, bên ngòai thiếu tay.

2/ Đàn tại TT Trung Thành, 14/01/ĐĐ.15 (1940):

Trung Thành Thất, Thầy nhìn mà nghĩ
Nghĩ lại coi hữu chí mấy con
Con nào phận sự lo tròn
Con nào ngơ ngẩn, dạ còn chưa ưng
Con hãy vui hãy mừng đi thử
Kể từ đây phận sự chép ghi

Có hư, hư cả Tam kỳ
Có nên, nên cả vô vi hữu hình.
Nếu mà phải làm thinh mới phải
Nói như vầy, gẫm nói ích chi
Bớ con! Con cứ yên đi !
Hồng danh sau sẽ chiếu tri Thiên đình.

3/ Đàn tại Sở Nông Phước Hội, 22/02/ĐĐ.23 (1948):

Trung Thành đạo hữu đạo bao công
Công qủa, công trình, có sót không ?
Không phải chỉ lo theo được kẻ
Kẻ thời Thầy bảo khá ghi lòng.

4/ Đàn tại TT Trung An, 02/01/ĐĐ.30 (1955):

Trung Thành thuở mới treo bảng Đạo
Thúc chuông linh loan báo qui trình
Bốn phương trông cậy vào mình
Mình nay cũng được thân hình Thầy ban.

5/ Đàn tại TT Th Hòa,14/4/ĐĐ.30 (1955):

Trung Thành chớ dòm quanh ngó tới
Ngó lại con, con mới thấy Thầy…

6/ Đàn năm ĐĐ.30, Đức LTB dạy:

Trung Thành chưa phải vui vầy
Nam Trung Hòa cũng vòng vây cõi bờ.

7/ Đàn tại Trung Hưng Bửu Tòa, 19/01/ĐĐ.32 (1957):

Trung Thành Thất tinh thần không mạnh
Giữa nội tình nóng lạnh chưa êm
Chí thành xây dựng cần thêm
Chí Tôn bổ phước ngày đêm hết lòng.

Thánh Thất Trung Thành (Đà Nẵng), tái thiết năm 1998.

Thánh Thất Trung Thành (Đà Nẵng), tái thiết năm 1998.

III- Tình hình sinh họat hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:

– Phạm Văn Nghiễm (Chủ Thất) : 1938-1940
– Lê Văn Lem (Quản Lem) : 1941-1944
– LS Nguyễn Hậu : 1945-1950
– LS Ng Thượng Khải : 1950-1955
(tức Nguyễn Phòng được phong GH năm 1956)
– LS Thái Mân Thanh (Trần Mân) : 1955-1956
– GH Thượng Khải Thanh (Ng Thg Khải): 1956-1969
– LS Ngọc Dư Thanh (Lê Thanh Dư) : 1969-1987
– LS Thái Xuân Thanh (Ng Đức Xuân) : 1987-1990
– LS Thượng Cẩm Thanh (Lê Thh Cẩm) : 1990-1999
– LS Thượng Tình Thanh (Võ Trg Tình) : 1999- nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:

– Hiện nay HĐ Trg Thành có: 10 Xã Đạo, với khỏang 2500 tín đồ.
– Phạm vi sinh họat: các phường, quận, huyện của Thành phố Đà Nẵng.

3) Địa chỉ liên lạc:

Số 101 – Lê Đình Dương phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẳng – ĐT : 0511.871.445.

Leave a Reply