Lịch sử Việt Nam – Cuộc Nam tiến của các triều đại Việt Nam

Lịch sử Việt Nam – Cuộc Nam tiến của các triều đại Việt Nam

CUỘC NAM TIẾN CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM (1069-1759)

Việt Nam ta thời xưa là nước Đại Việt cho đến đầu đời nhà Lý chỉ có miền Bắc và miền Thanh Nghệ Tĩnh mà thôi.Trải qua các thời đại từ nhà Lý đến chúa Nguyễn, dân tộc ta mới có những cuộc nam tiến và chiếm lần lãnh thổ về phía nam, mở rộng và thống nhất để có được non sông chữ S từ Bắc tới Nam như ngày nay.

1. Tiến chiếm Chiêm Thành (1069-1693): Chiêm Thành tức Champa ở sát phía nam nước ta, trước kia kinh đô là Trà Kiệu (Mỹ Sơn, Quảng Nam), sau dời đến Đồ Bàn (An Nhơn, Bình Định). Chiêm Thành có nhiều tên: Hồ Tôn, Hoàn Vương, Lâm Ap, Champa…, lãnh thổ chạy dài từ Quảng Bình đến Bình Thuận, hay thường quấy phá biên giới phía nam nước ta nên bị triều đình nước ta đem quân đánh chiếm:
– Năm 1069: vua Lý Thánh Tông chiếm 3 châu: Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính (Quảng Bình và Quảng Trị ngày nay.
– Năm 1306: vua Trần Anh Tông gả Huyền Trân công chúa cho vua Chiêm là Chế Mân , lấy 2 châu Ô và châu Lý tức Thuận châu và Hoá châu (Quảng Trị và Thừa Thiên ngày nay).
– Năm 1402: Hồ Quí Ly chiếm đất Chiêm Động và Cổ Luỹ (Quảng Nam và Quảng Ngãi ngày nay).
– Năm 1470: Lê Thánh Tông chiếm Đồ Bàn (Bình Định ngày nay).
– Năm 1611: Chúa Tiên (Nguyễn Hoàng) chiếm Phú Yên.
– Năm 1653: Chúa Hiền (Nguyễn Phúc Tần) chiếm Khánh Hoà.
– Năm 1693: Chúa Quốc (Nguyễn Phúc Chu) chiếm Phan Rí, đổi tên là Bình Thuận. Đến đây la hết đất Chiêm Thành.

2. Tiến chiếm Chân Lạp (1690-1759): Chân Lạp tức nước Cao Miên ở sát phía nam và tây nam Chiêm Thành, gồm Thuỷ Chân Lạp (tức Nam Bộ ngày nay) và Lục Chân Lạp (tức Kampuchia ngày nay). Sau khi đánh chiếm hết đất Chiêm Thành, Việt Nam đánh chiếm lần đến đất Thuỷ Chân Lạp theo trình tự như sau, trong gần 700 năm:
– Năm 1690: Chúa Nghĩa (Nguyễn Phúc Trăn) đánh chiếm Sài Côn (tức Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn).
– Năm 1698: Chúa Nguyễn Phúc Chu đánh chiếm Mô Xoài (Bà Rịa), Đồng Nai, Biên Hoà, Đông Phố, (Gia Định), Mỹ Tho, đổi tên là Trấn Biên và Phiên Trấn.
– Năm 1708: Mạc Cửu (cha của Mạc Thiên Tích) dâng đất Hà Tiên cho chúa Nguyễn Phúc Chu, lập châu Định Viễn (Định Tường) và dinh Long Hồ (Vĩnh Long).
– Năm 1756: Nặc Ong Nguyên dâng 2 phủ Tầm Bôn và Lôi Lạp (Gò Công và Long An ngày nay).
– Năm 1759: Nặc Ong Tôn dâng đất Tầm Phong Long (nay là Vĩnh Long, Sa Đéc và Châu Đốc) và Mạc Thiên Tứ (tức Mạc Thiên Tích) dâng 5 phủ còn lại (nay là Hà Tiên, Sóc Trăng và Trà Vinh).

Leave a Reply