Lịch sử Việt Nam – Thời kỳ Pháp thuộc

Lịch sử Việt Nam – Thời kỳ Pháp thuộc

THỜI KỲ PHÁP THUỘC: (1883-1945)

Thời kỳ Pháp thuộc của nước ta được tính từ sau vua Tự Đức đến hết vua Bảo Đại, cụ thể là từ hoà ước Quí Mùi (1883) đen Cách Mạng Tháng Tám (1945).

Sau khi Pháp chiếm 3 tỉnh Miền Đông (1862) và 3 tỉnh Miền Tây (1867) rồi vua Tự Đức băng hà (7/1883), thực dân Pháp đánh vào Thuận An uy hiếp kinh thành (8/1883), lại xảy ra việc phế lập tại triều đình Huế: vua Dục Đức 3 ngày, vua Hiệp Hoà 6 tháng, vua Kiến Phúc 8 tháng.

Thực dân Pháp đánh chiếm các tỉnh Bắc Kỳ (1873 và 1882). Toàn Quyền Harmand ép Nam triều ký hoà ước Quý Mùi (8/1883) nhận sự bảo hộ của Pháp. Rồi Công sứ Pháp Patenôtre lại buộc triều đình Huế ký hoà ước Giáp Thân (6/1884) công nhận sự bảo hộ của Pháp trên cả Trung Kỳ và Bắc Kỳ, con Nam Kỳ là xứ thuộc địa.

Tiếp theo, vua Hàm Nghi mới 13 tuổi được lập lên thay vua Kiến Phúc (8/1884). Sau khi làm cuộc binh biến và kinh thành Huế thất thủ (7/1885), vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị) truyền hịch Cần Vương chống giặc, Pháp đưa vua Đồng Khánh lên ngôi (9/1885).

Tháng 11/1887, thực dân Pháp lập phủ Toàn Quyền Đông Dương ở Sài Gòn, Nam Kỳ có Thống Đốc, Trung Kỳ có Khâm Sứ và Bắc Kỳ có Thống Sứ để đô hộ nhân dân Việt Nam.

Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt ở Tuyên Hoá (Quảng Bình) (11/1888) và bị đày sang Algérie (Châu Phi), vua Đồng Khánh cũng mất (12/1888), vua Thành Thái 10 tuổi lên nối ngôi (1/1889), được 8 năm thì bị Pháp bắt (7/1907) và đưa vua Duy Tân mới 7 tuổi lên thay. Nhưng vua Duy Tân lại tham gia phong trào chống Pháp bất thành lại bị bắt đày sang đảo Réunion (Châu Phi) (5/1916). Vua Khải Định (1916-1925) và Bảo Đại (1926-1945) được Pháp đưa lên chỉ là tay sai cho Pháp (mà dân ta gọi là những ông vua bù nhìn). Mọi việc từ nội trị đến ngoại giao đều do thực dân Pháp nắm giữ và định đoạt. Những ông vua khảng khái và có tinh thần yêu nước thì đều còn nhỏ và bị Pháp tìm cách giết hoặc bắt đi đày. Cho nên trong thời kỳ nầy nước ta thật sự đã mất chủ quyền.

Đến tháng 3/1945 Nhật đảo chính Pháp, dân ta lại bị phát xít Nhật đô hộ, nhân dân lại phải đấu tranh, chống Pháp rồi kháng Nhật. Cách Mạng Tháng Tám 1945 thành công, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, chấm dứt thời kỳ thuộc Pháp.

Leave a Reply