Những nhóm đạo đầu tiên ở Thánh Thất Tân Định Tam Quan (1935-37)

Những nhóm đạo đầu tiên ở Thánh Thất Tân Định Tam Quan (1935-37)

Những người nhập môn đầu tiên tại Thánh Thất Tân Định vào khoảng năm Ất Hợi, Bính Tý (1935, 1936), được kể theo từng nhóm là:
– Nhóm Tân Định (Tam Quan): gồm các ông Phan Bồi, Phan Khánh, Huỳnh Phát, Huỳnh Phụng, Lê Mẫn, Nguyễn Thảo.

– Nhóm Cửu Lợi (Tam Quan): gồm các ông Hồ Xa, Nguyễn Thị Hành, Cao Thi Thêu, Trương Thiệu, Trương Trực, Trương Hân, Nguyễn Mẫn, Nguyễn Chất, Nguyễn Cơ, Đỗ Hích, Phan Cừu Cát….

Q. Thái Giáo Sư Hồ Kiên (1900-1975), người đem mối Đạo Cầu Kho từ Tân Định (Sài Gòn) về xây dựng Thánh Thất Tân Định (Tam Quan) và Thánh Thất Tăng Long (Châu Long Đài), sau trở thành Chức Sắc của HTTGCĐ.

Q. Thái Giáo Sư Hồ Kiên (1900-1975), người đem mối Đạo Cầu Kho từ Tân Định (Sài Gòn) về xây dựng Thánh Thất Tân Định (Tam Quan) và Thánh Thất Tăng Long (Châu Long Đài), sau trở thành Chức Sắc của HTTGCĐ.

– Nhóm Tăng Long, Đại Hoá (Tam Quan): Gồm các ông Phạm Giáo, Lê Thị Đức Hiền, Phạm Nghĩa, Phạm Tục, Trương Nhẫn, Đinh Nghĩa Thời,Tôn Lư, Lý Sng, Ngơ Hữu Thường, Ngô Thủ, Ngô Thừa, Trần Lý, Trần Hữu Chí, Nguyễn Thị Viện, Nguyễn Thị Vằng, Nguyễn Trọng Sang, Nguyễn Trọng Lễ, Nguyễn Phiến…

–  Nhóm An Thái (Tam Quan): Gồm các ông Nguyễn Phận, Nguyễn Năng, Trương Điểm…

– Nhóm Trường An (Hoài Thanh): gồm các ông Phạm Tỵ, Trần Huý, Trần Kim Châu, Nguyễn Cấn, Nguyễn Lữ, Nguyễn Trí, Nguyễn Vận, Nguyễn Dưỡng, Nguyễn Quỳ, Đỗ Quán….

– Nhóm Lâm Trước (Hoài Thanh): gồm các ông Trương Hoaì, Trương Công Giao, Trương Đáng, Văn Chất, Lê Luyện, Ngô Ưa, Huỳnh Cát….

Nhóm Ngọc An (Hoài Thanh): gồm các ông Lê Thức, Nguyễn Vy, ông bà Nguyễn Đức Diệu….

– Nhóm Thiện Đức (H Hương): gồm các ông Lê Lạc, Lê Mạch, Nguyễn Hiên….

– Nhóm Mỹ Khánh, Mỹ Thọ, An Nghiệp (H Mỹ): gồm các ông Nguyễn Đinh Đỉnh (Xã Xứng) Phan Diệu, Mai Ngọc Khuê, Dương Hữu Nghiêm (Giáo Nghiêm), Trần Duy Duẩn (Giáo Thự), Giáo Hoán, Giáo Am….

– Nhóm Phụng Du, Phú Mỹ (H Hảo): gồm các ông Nguyễn Phụng Hoàng, Phạm Lục, Trần Anh..
Ban Cai Quản lúc bấy giờ đề cử:

  • Cụ Trương Nhẫn: Làm ĐQĐ T Long, trông coi các làng Đạo T Long, C Lợi, Đ Hoá, Tr Trinh, Trg An, L Trước, Th Đức, C Công, Th Xuân…
  • Cụ Ng Phụng Hoàng: Làm ĐQĐ Phg Du, trông coi các làng Đạo Phg Du, G Trì, H Tín, C Tài, Ng An, Th Lộc, A Dinh, A Thái….
  • Cụ Ng Đinh Đỉnh: Làm ĐQĐ M Thọ, trông coi các làng Đạo M Thọ, M Khánh, Đ Công, A Nghiệp, L Diêu…
  • Cụ Phạm Lục: Làm ĐQĐ Phù Mỹ, trông coi các làng Đạo Ph Mỹ, Ph Lương, Ph Thọ, T Bình.

Leave a Reply