Họ đạo Liên Hòa (1950)

Từ khi thực dân Pháp tái chiếm VN (1946), quân Pháp đã đổ bộ và đánh phá các làng xã của nước ta ngày càng ác liệt.