Họ đạo Từ Quang (1935)

Sau khi thành lập “Thanh Quang Thánh Tịnh” ở nhà Ngài Nguyễn Quang Châu vào ngày 15/11/Giáp Tuất thì bà Mục Cưu (tức Trần Thị Cải, thân mẫu của Đồng Tử Bạch Phụng và Kim Qui) từ trần, Tứ Linh Đồng Tử (TLĐT) phải mang đại tang.