lịch sử đạo Cao Đài

Xây dựng Thánh Thất Tăng Long và các Thánh Thất khác (1938-1940)

Xây dựng Thánh Thất Tăng Long và các Thánh Thất khác (1938-1940)

Số người nhập Đạo ngày càng đông, ngôi Thánh Thất tạm đơn sơ ở nhà ông Ph Bồi không đủ sức dung chứa, nên ngày 15/2/Đ Sửu (1937), Ban Cai Quản cho dựng thêm một vỏ cua phía trước, nhưng chính quyền địa phương đến ách lại không cho.