Lời hồng thệ đối với chức sắc Cao Đài

(Bài thuyết đạo của Ngài Ngọc Giáo Sư Trương Sư Xuyên tại Trung Hưng Bửu Toà ngày 15/10/Bính Dần – 1986).