Đạo Cao Đài có thân Nhật không ?

(Bài thuyết đạo của Ngài Bảo Pháp Thanh Long Lương Vĩnh Thuật tại Sài Gòn, mùa Thu năm Giáp Thìn – 1964).