Anh hùng Ngô Tùng Châu và đạo Cao Đài

(Bài thuyết đạo của Ngài Sĩ Tải Đặng Ngọc Dương tại Lăng Miếu Ngô Tùng Châu ngày 25/5/Canh Tuất-1970).