Người phụ nữ Cao Đài

(Bài thuyết đạo của Ngài Ngọc Giáo Hữu Mai Dinh tại Trung Hưng Bửu Toà Đà Nẵng, ngày 15/8/GiápTy – 1984).