Tỉnh Đạo Quảng Nam

Tỉnh Đạo Quảng Nam được thành lập cùng lúc với các Tỉnh Đạo ở Miền Trung vào cuối năm 1946 khi Hội Thánh tạm thời dời lên Sở Nông Phước Hội, để lánh nạn chiến tranh ở thành phố Đà Nẵng.