Họ đạo Hưng Đông (1945)

Năm Gíap Thân (1944), TB Đông Tác dời lần nữa về nhà Ngài Mai Diệu (tức Mai Thanh Phẩm) và Ơn Trên cho phép thành lập TT Hưng Đông vào ngày 15/4/A Dậu (1945).