Họ đạo Kim Quang Minh Đài (1939)

Năm K Mão (1939) Ngài Hh Thanh đem mối đạo Phái T Thiên từ TT Đại Thanh (G Định) về truyền trong gia tộc và bà con xóm làng.