Tỉnh Khánh Hòa – Cơ sở đạo Nha Trang (1990)

Khởi đầu là một số ít bổn đạo của Thánh Thất Liên Thành (Nha Trang). Ngày 8/4/Â Mùi (1955), khánh thành Thánh Thất Liên Thành và thành lập Tỉnh Đạo Khánh Hoà thuộc Cơ Quan Truyền Gíao, đặt V/P tại đây.