Họ đạo Lý Sơn (1940)

Đây là Thánh Thất Cao Đài duy nhất nằm trên hải đảo (Trừ CĐHT ở núi Dương Đông tại đảo Phú Quốc, nơi phát tích Đạo Cao Đài).