Họ đạo Minh An (1939)

Sau khi thành lập Thánh Thất Phú Lộc, tiếng đồn đãi về sự linh ứng của Đạo Cao Đài càng lan rộng vì có nhiều bệnh điên tại Tuy Hoà cũng được Đạo Cao Đài cúng bớt nên có cả một làn sóng người ồ ạt nhập Đạo để tìm sự cứu độ nơi cõi(…)