Họ đạo Nam Trung Hòa (1937)

Đoàn Truyền Giáo Trung Kỳ cuối năm 1934 đầu năm 1935 đã thêm được hai kiện tướng, trở thành hai vị HĐ lỗi lạc của HT sau nầy.