Họ đạo Thanh Quang (1934)

Nhờ Tứ Linh Đồng Tử (TLĐT) là những người vô danh, nhỏ tuổi nên không ai để ý, vả lại, nhờ cụ Xã Xước che đỡ, nên đoàn Truyền Giáo đã hoạt động một cách rôn ràng, tấp nập.