Họ đạo Tịnh Sơn (1944)

Thánh Thất nầy ảnh hưởng Tây Ninh vì là do các vị Hướng Đạo gốc Tây Ninh thành lập từ năm 1944. Đó là các Ngài Nguyễn Khoa Trường, Ng Xứng, Huỳnh Đàn, Võ Trạc…