Họ đạo Tịnh Thành (1946)

Đây cũng là Thánh Thất được Tỉnh Hội Cào Đài Cứu Quốc Phú Yên hướng dẫn thành lập từ năm 1946 tại vùng 5 xã An Ninh, huyện Tuy An, do cụ Nguyễn Kiêu lãnh đạo, cùng có chung một đường lối sinh hoạt tu học của Tỉnh Hội.