Họ đạo Trung An (1938)

Đầu tiên hai Ngài Tr Ng Chất va Huỳnh Ngọc Trác thọ giáo MS tại chùa T Thiên ngày/02/Nh Tuất (1922) do ĐS Võ Xg Kỉnh khải thị.