Họ đạo Trung Bình (1960)

Sau khi TT Hội Vân được thành lập tại PCát (1939), nền đạo mới CĐ đã được truyền bá tại các quận phía nam và phía tây BĐ như ở các huỵên An Nhơn, Tuy Phước, Bình Khê.