Họ đạo Trung Hảo (1957)

Vào năm Mậu Dần (1938), các ông Dương Minh Tánh (thường gọi là ông Mỹ Hưng, người Bồng Sơn) và ông Lê Đào, ông Đột (người xã An Hảo) đem mối đạo Cầu Kho về truyền bá tại địa phương An Lão.