Họ đạo Trung Hiền (1999)

Ngày 13/10/Mậu Dần (1998), Họ Đạo Trung Hiền đã được phép thành lập và sau đó, tổ chức lễ công khai ra mắt (1999).