Họ đạo Trung Khánh (1964)

Năm 1942, ông Võ Khách đem Đạo từ An Tráng về, cùng với nhiều người khác lập TB Xã Đạo Khánh Mỹ. Và năm 1945, ông Ngô Thanh Trĩ lập Xã Đạo Tây Mỹ sinh hoạt với TT Thái Hoà