Họ đạo Trung Kiên (1956)

Từ đầu năm Đinh Sửu (1937), Đức Ngọc Chưởng Pháp (NCP) Trần Đạo Quang ra Quảng Nam để chỉ đạo việc xây cất TT Trung Thành và kêu gọi Chi Đạo MS qui hiệp Cao Đài.