Họ đạo Trung Lộc (1958)

Họ Đạo Trung Lộc được Hội Thánh thành lập năm 1958 do tách 2 XĐ Nguyên Long và Hưng Thái của Họ Đạo Trung Nguyên và 2 Xã Đạo (XĐ) Phụng Nghi và Phú An của HĐ Khánh Vân.