Họ đạo Trung Minh (1953)

Vào năm 1953, khi các Họ Đạo Miền Trung thành lập Cơ Quan Truyền Giáo tại Sài Gòn thì số bổn đạo Miền Trung đang định cư ở vùng Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn cũng qui tụ lại và thành lập Họ Đạo Nam Phần