Họ đạo Trung Mỹ – Tam Kỳ (1964)

Năm 1958-1959 chiến tranh tại các miền quê ngày càng ác liệt, nên một số CS và bổn đạo từ các xã huyện và các Thánh Thất đã chạy về Tam Kỳ để tỵ nạn.