Họ đạo Trung Nghĩa (1973)

Bổn đạo Miền Trung vốn đã nghèo, lại thường bị thiên tai, rồi thêm chiến tranh ngày càng ác liệt trong những năm 60 và 70.