Họ Đạo Trung Thành (1938)

Sau khi Đoàn Truyền Đạo Trung Bắc đã truyền bá mối Đạo và tạo lập được 3 Thánh Thất chủ chốt của Quảng Nam, thì cơ đạo đã phát triển nhanh chóng.