Họ đạo Trung Thiện (1943)

Đây là Thánh Thất thứ 2 của HTTGCĐ tại huyện Bình Sơn. Còn TT kia (Mỹ Long) ở miền Trung du, bây giờ đã tan rã vì trải qua nhiều cuộc chiến tranh.