Xây dựng các Thánh sở Cao Đài đầu tiên tại Quảng Nam (1935-1937)

Kết quả quan trọng mà đòan truyền giáo đã gặt hái đươc đầu tiên là độ được ba vị Hướng Đạo lỗi lạc từ cuối năm Gíap Tuất (1934) đến đầu năm Bính Tý (1936).