Họ đạo Từ Vân – Quảng Nam (1950)

TT Từ Vân nguyên là một Xã Đạo của TT Hưng Đông từ năm 1945. Trước đó, từ năm 1938, bổn đạo đã mượn tạm ngôi nhà của cụ Nguyễn Thanh Thức làm Thiên Bàn Xã Đạo.