Bài thuyết đạo – Tin thờ Thượng Đế

(Bài thuyết đạo của Ngài Ngọc Giáo Sư Trần Quốc Luyện tại Trung Hưng Bửu Toà, 9/1/Đinh Mão – Đại Đạo năm thứ 62-1987).