Tỉnh đạo Bình Định

Văn Phòng Tỉnh Đạo Bình Định (VPTĐBĐ) trước kia đặt ở Thánh Thất Kim Quang Minh Đài (Phù Cát). Từ năm 1964 dời về đây, mua đất nhà, xây dựng Thánh Đường, tuy nhỏ nhưng có đủ Tam Đài rất uy nghi.