Tỉnh đạo Phú Yên – Thánh đường Tuy Hòa 1960

Đây là Văn Phòng Tỉnh Đạo Phú Yên được thành lập từ năm 1960. Trước kia, từ năm 1946, Văn Phòng Tỉnh Đạo được đặt ở Thánh Thất Minh Trung, sau vì bất tiện phải dời về chỗ mới.