Tỉnh đạo Quảng Ngãi

Tỉnh Đạo Quảng Ngãi được thành lập cùng lúc với các Tỉnh Đạo Miền Trung vào cuối năm 1946 khi Hội Thánh tạm dời lên Sở Nông Phước Hội, để lánh nạn chiến tranh. Trước năm 1956, V/P TĐ đặt ở TT Trung Hoà.